Systema musculorum [soustava svalová]

Zde se věnuji anatomii svalů lidského těla. Stejně jako u kosterní soustavy, lze k tomuto článku přistupovat jako k přehledu pojmů. Hierarchické uspořádání je stejné, jen jde o mnohem obsáhlejší práci, protože svalů se v lidském těle nachází podstatně více než kostí. A taktéž u jednotlivých pojmů najdete odkazy na články, kde se o těchto svalech můžete dozvědět více, a to v kontextu problematiky daného článku.

Poslední aktualizace: 21.6.2021

Systema musculorum článek

Musculi dorsi [svaly zádové]

První, povrchová vrstva - spinohumerální svaly

Druhá vrstva - spinohumerální svaly

Třetí vrstva - spinokostální svaly

 • M. serratus posterior superior [sval pilovitý zadní horní]
 • M. serratus posterior inferior [sval pilovitý zadní dolní]

Čtvrtá, hluboká vrstva - autochthonní [vlastní] svaly

M. erector trunci [vzpřimovač trupu]

Zmiňuji v článku Bolest zad mezi lopatkami

Systém spinotransversální
 • M. splenius - cervicis, capitis
 • M. longissimus - thoracis, cervicis, capitis
 • M. iliocostalis - lumborum, cervicis
Systém spinospinální
 • M. spinalis - thoracis, cervicis
Systém transversospinální
 • M. transversospinalis - skládá se z:
  • M. semispinalis - thoracis, cervicis, capitis
  • Mm. multifidi - lumborum, thoracis, cervicis. Zmiňuji v článku Bolest zad
  • Mm. rotatores - lumborum, thoracis, cervicis
Systém krátkých svalů hřbetních
 • Mm. interspinales - lumborum, thoracis, cervicis
 • Mm. intertransversarii - lumborum, thoracis, cervicis
 • Mm. levatores costarum

Hluboké svaly šíjové - subokcipitální svaly

 • M. rectus capitis posterior major
 • M. rectus capitis posterior minor
 • M. obliquus capitis superior
 • M. obliquus capitis inferior

Svaly kostrční

 • M. sacrococcygeus dorsalis
 • M. sacrococcygeus ventralis

Musculi thoracis [svaly hrudníku]

Thorakohumerální svaly

 • M. pectoralis major [velký sval prsní]
 • M. pectoralis minor [malý sval prsní]
 • M. subclavius [sval podklíčkový]
 • M. serratus anterior [pilovitý sval přední]

Autochthonní [vlastní] svaly

 • Mm. intercostales externi [svaly mezižeberní zevní]
 • Mm. intercostales interni [svaly mezižeberní vnitřní]
 • Mm. intercostales intimi [svaly mezižeberní nejvnitřnější]
 • Mm. subcostales [svaly podžeberní]
 • M. transversus thoracis [příčný sval hrudní]

Diaphragma

Musculi abdominis [svaly břicha]

Ventrální [přední] svaly

Laterální [boční] svaly

 • M. obliquus externus abdominis [zevní šikmý sval břišní]
 • M. obliquus internus abdominis [vniřtní šikmý sval břišní]
 • M. transversus abdominis [příčný sval břišní] - zmiňuji v článku Bolest zad, Diastáza a Cviky na bolavá záda

Dorsální [zadní] svaly

 • M. quadratus lumborum [čtyřhranný sval bederní]

Svaly dna pánevního

Diaphragma pelvis [dno pánevní]

Zmiňuji v článku Bolest zad a Diastáza

 • M. levator ani - skládá se z:
  • M. pubococcygeus - skládá se z:
   • M. levator prostatae (u muže) / M. pubovaginalis (u ženy)
   • M. puborectalis
  • M. iliococcygeus
 • M. coccygeus

Musculi capitis [svaly hlavy]

Musculi masticatorii [svaly žvýkací]

 • M. temporalis [sval spánkový]
 • M. masseter [zevní sval žvýkací]
 • M. pterygoideus medialis [vnitřní křídlový sval]
 • M. pterygoideus lateralis [zevní křídlový sval]

Musculi faciei [svaly mimické]

Svaly kolem štěrbiny ústní

 • M. orbicularis oris [kruhovitý sval ústní] - jeho součástí je:
  • M. incisivi
 • M. levator labii superioris
 • M. zygomaticus minor
 • M. zygomaticus major
 • M. levator anguli oris
 • M. risorius
 • M. depressor anguli oris
 • M. depressor labii inferioris
 • M. mentalis

Svaly kolem štěrbiny očních víček

 • M. orbicularis oculi [kruhovitý sval oční]
 • M. procerus
 • M. corrugator supercilii

Svaly na nose

 • M. nasalis
 • M. levator labii superioris alaeque nasi

Svaly na klenbě lebeční

 • M. occipitofrontalis - skládá se z:
  • Galea aponeurotica
  • M. frontalis
  • M. occipitalis

Svaly boltce ušního

Zevní svaly boltce
 • M. auricularis anterior
 • M. temporoparietalis
 • M. auricularis superior
 • M. auricularis posterior
Vlastní svaly boltce
 • Zakrnělé snopečky bez významu

Hluboká vrstva mimického svalstva

 • M. buccinator [sval tvářový]

Musculi colli [svaly krku]

 • Platysma
 • M. sternocleidomastoideus [zdvihač / kývač hlavy]

Musculi suprahyoidei [horní svaly jazylky]

 • M. mylohyoideus
 • M. digastricus [sval dvojbříškový]
 • M. stylohyoideus
 • M. geniohyoideus

Musculi infrahyoidei [dolní svaly jazylky]

 • M. sternohyoideus
 • M. sternothyroideus
 • M. thyrohyoideus
 • M. omohyoideus

Musculi scaleni [svaly šikmé]

 • M. scalenus anterior
 • M. scalenus medius
 • M. scalenus posterior

Hluboké svaly krční

 • M. longus capitis
 • M. longus colli
 • Mm. intertransversarii anteriores cervicis
 • M. rectus capitis anterior
 • M. rectus capitis lateralis

Musculi membri superioris [svaly horní končetiny]

Svaly ramenní a lopatkové

 • M. deltoideus [sval deltový] - skládá se z:
  • Klavikulární část
  • Akromiální část
  • Spinální část
 • M. supraspinatus [sval nadhřebenový]
 • M. infraspinatus [sval podhřebenový]
 • M. teres minor [malý sval oblý]
 • M. teres major [velký sval oblý]
 • M. subscapularis [sval podlopatkový]

Musculi brachii [svaly paže]

Ventrální [přední] skupina

 • M. biceps brachii [dvojhlavý sval pažní] - skládá se z:
  • Caput longum [hlava dlouhá]
  • Caput breve [hlava krátká]
 • M. coracobrachialis [vnitřní sval pažní / sval hákový]
 • M. brachialis [hluboký sval pažní]

Dorsální [zadní] skupina

 • M. triceps brachii [trojhlavý sval pažní] - skládá se z:
  • Caput longum
  • Caput laterale
  • Caput mediale
  • M. anconeus [sval loketní]

Musculi antebrachii [svaly předloktí]

Ventrální [přední] skupina

První, povrchová vrstva
 • M. pronator teres [pronující sval oblý]
 • M. flexor carpi radialis [radiální ohýbač zápěstí]
 • M. palmaris longus [dlouhý sval dlaňový]
 • M. flexor carpi ulnaris [vnitřní ohýbač zápěstí]
Druhá vrstva
 • M. flexor digitorum superficialis [povrchový ohýbač prstů]
Třetí vrstva
 • M. flexor digitorum profundus [hluboký ohýbač prstů]
 • M. flexor pollicis longus [dlouhý ohýbač palce]
Čtvrtá, hluboká vrstva
 • M. pronator quadratus [pronující sval čtyřhranný]

Laterální [boční] skupina

Povrchová vrstva
 • M. brachioradialis [sval vřetenní]
 • M. extensor carpi radialis longus [dlouhý zevní natahovač zápěstí]
 • M. extensor carpi radialis brevis [krátký zevní natahovač zápěstí]
Hluboká vrstva
 • M. supinator [sval supinující]

Dorsální [zadní] skupina

Povrchová vrstva
 • M. extensor digitorum [natahovač prstů]
 • M. extensor digiti minimi [natahovač malíku]
 • M. extensor carpi ulnaris [vnitřní natahovač zápěstí]
Hluboká vrstva
 • M. abductor pollicis longus [dlouhý odtahovač palce]
 • M. extensor pollicis brevis [krátký natahovač palce]
 • M. extensor pollicis longus [dlouhý natahovač palce]
 • M. extensor indicis [natahovač ukazováku]

Musculi manus [svaly ruky]

Svaly thenaru [skupina palcová]
 • M. abductor pollicis brevis [krátký odtahovač palce]
 • M. flexor pollicis brevis [krátký ohýbač palce]
 • M. opponens pollicis [oponující sval palce]
 • M. adductor pollicis [přitahovač palce]
Svaly hypothenaru [skupina malíková]
 • M. palmaris brevis [dlaňový sval krátký]
 • M. abductor digiti minimi [odtahovač malíku]
 • M. flexor digiti minimi brevis [krátký ohýbač malíku]
 • M. opponens digiti minimi [oponující sval malíku]
Svaly střední skupiny
 • M. lumbricalis I - IV [sval červovitý 1. - 4.]
 • M. interosseus palmaris I - III
 • M. interosseus dorsalis I - IV

Musculi membri inferioris [svaly dolní končetiny]

Musculi coxae [svaly kyčelního kloubu]

Ventrální [přední] svaly kyčelního kloubu

 • M. iliopsoas [bedrokyčelní sval] - zmiňuji v článku Bolest zad. Skládá se z:
  • M. psoas [sval bederní] - skládá se z:
   • M. psoas major [velký sval bederní / velký bedrovec]
   • M. psoas minor [malý sval bederní / malý bedrovec]
  • M. iliacus [sval kyčelní]

Dorsální [zadní] svaly kyčelního kloubu

Povrchová vrstva - musculi glutei
 • M. gluteus maximus [velký sval hýžďový] - zmiňuji v článku Bolest svalů
 • M. gluteus medius [střední sval hýžďový]
 • M. gluteus minimus [malý sval hýžďový]
 • M. tensor fasciae latae [napínač stehenní povázky]
Hluboká vrstva - pelvitrochanterické svaly
 • M. piriformis [hruškovitý sval]
 • M. gemellus superior [horní zdvojený / dvojitý sval]
 • M. obturatorius internus [vnitřní obturátorový sval]
 • M. gemellus inferior [dolní zdvojený / dvojitý sval]
 • M. quadratus femoris [čtyřhranný sval stehenní]

Musculi femoris [svaly stehna]

Ventrální [přední] skupina

 • M. sartorius [sval krejčovský] - zmiňuji v článku Bolest svalů
 • M. quadriceps femoris [čtyřhlavý sval stehenní] - skládá se z:
  • M. rectus femoris - skládá se z:
   • Caput rectum
   • Caput reflexum
  • M. vastus medialis
  • M. vastus intermedialis
  • M. vastus lateralis
 • M. articularis genus

Mediální [vnitřní] skupina

 • M. pectineus [sval hřebenový]
 • M. adductor longus [dlouhý přitahovač]
 • M. gracilis [štíhlý sval stehenní]
 • M. adductor brevis [krátký přitahovač]
 • M. adductor magnus [velký přitahovač]
 • M. obturatorius externus [vnější sval ucpávačský]

Dorsální [zadní] skupina - hamstringy

 • M. biceps femoris [dvojhlavý sval stehenní] - skládá se z:
  • Caput longum [dlouhá hlava]
  • Caput breve [krátká hlava]
 • M. semitendinosus [sval pološlašitý]
 • M. semimembranosus [sval poloblanitý]

Musculi cruris [svaly bérce]

Ventrální [přední] skupina

 • M. tibialis anterior [přední sval holenní]
 • M. extensor digitorum longus [dlouhý natahovač prstů]
 • M. extensor hallucis longus [dlouhý natahovač palce]

Laterální [boční] skupina

 • M. fibularis longus [dlouhý sval lýtkový]
 • M. fibularis brevis [krátký sval lýtkový]

Dorsální [zadní] skupina

Povrchová vrstva
 • M. triceps surae [trojhlavý sval lýtkový] - skládá se z:
  • M. gastrocneimus [dvojhlavý sval lýtkový] - skládá se z:
   • Caput mediale
   • Caput laterale
  • M. soleus [šikmý sval lýtkový]
 • M. plantaris [chodidlový sval]
Hluboká vrstva
 • M. popliteus [sval zákolenní]
 • M. tibialis posterior [zadní sval holenní]
 • M. flexor digitorum longus [dlouhý ohýbač prstů]
 • M. flexor hallucis longus [dlouhý ohýbač palce]

Musculi pedis [svaly nohy]

Svaly na hřbetu nohy

 • M. extensor hallucis brevis [krátký natahovač palce]
 • M. extensor digitorum brevis [krátký natahovač prstů]

Svaly v plantě

Svaly palce
 • M. abductor hallucis [odtahovač palce]
 • M. flexor hallucis brevis [krátký ohýbač palce]
 • M. adductor hallucis [přitahovač palce]
Svaly malíku
 • M. abductor digiti minimi [odtahovač malíku]
 • M. flexor digiti minimi brevis [krátký ohýbač malíku]
 • M. opponens digiti minimi [oponující sval malíku]
Svaly střední skupiny
 • M. flexor digitorum brevis [krátký ohýbač prstů]
 • M. lumbricalis I - IV [sval červovitý 1. - 4.]
 • M. quadratus plantae [čtyřhranný sval chodidlový]
 • M. interosseus plantaris I - III
 • M. interosseus dorsalis I - IV
Přejít nahoru