Lidské tělo – anatomické pojmy

Ve článcích o zdravotním cvičení se snažím popisovat probíranou problematiku co nejjednodušeji. I přesto se občas hodí pro popis lidského těla použít odborné / latinské výrazy, protože jsou přesné a jednoznačné. Tak jsem se rozhodl sepsat přehled těchto nejpoužívanějších výrazů, pěkně systematicky na jedno místo. Dočtete se, jaké se používá označení rovin či směrů na lidském těle, anatomické názvosloví, i popis pohybů v kloubech.

Poslední aktualizace: 21.6.2021

Lidské tělo - anatomické pojmy článek

Lidské tělo popisujeme v základní anatomické poloze. Je to pozice, kdy člověk stojí vzpřímeně, DK má u sebe, HK má volně podél těla, a ruce má otočené dlaní dopředu. Od těla tedy směřují malíčky na nohou, a palce na rukou.

Roviny

 • Mediální / mediánní [střední] rovina - předozadní svislá rovina, která prochází středem těla a dělí ho na dvě zrcadlové poloviny - pravou a levou.
 • Sagitální [šípové] roviny - je to každá rovina, která je rovnoběžná s mediální rovinou.
 • Transversální [příčné] roviny - jde o roviny, které jsou kolmé na podélnou osu těla či jiné pozorované části těla. Pro představu je to např. i rovina, která dělí tělo na horní a dolní část.
 • Frontální [čelní] roviny - pravo-levé roviny, které jsou rovnoběžné s čelní kostí. Pro představu je to např. i rovina, která dělí tělo na přední a zadní část.

Směry

Trup

 • Cranialis / kranialis - k lebce. Příklad použití: Klíční kosti jsou umístěny kraniálněji, než spodní žebra.
 • Caudalis / kaudalis - ke kostrči. Příklad použití: Nejkaudálnější dva páry žeber končí v břišní svalovině. Nejsou skloubena ani s hrudní kostí, ani s předchozími žebry.
 • Superior - nahoru, k nebi. U člověka je to synonymum pro cranialis, protože má nahoře lebku.
 • Inferior - dolů, k zemi. U člověka je to synonymum pro caudalis, protože má dole kostrč.
 • Ventralis / abdominalis - k břichu. Příklad použití: Když člověk leží na zádech, ventrální část trupu míří ke stropu.
 • Dorsalis - k zádům. Příklad použití: Páteř se nachází na dorzální části trupu.
 • Anterior - dopředu, ve smyslu pohybu. U člověka je to synonymum pro ventralis, protože při pohybu dopředu se pohybuje směrem, kde má břicho.
 • Posterior - dozadu, ve smyslu pohybu. U člověka je to synonymum pro dorsalis, protože při pohybu dozadu se pohybuje směrem, kde má záda.
 • Medialis - k mediální rovině, ke středu. Příklad použití: Když člověk tleská, obě dlaně se pohybují mediálním směrem, než se srazí.
 • Lateralis - od mediální roviny, ke stranám. Příklad použití: Ucho se nachází na leterální části hlavy.
 • Externus - vnější, zevní.
 • Internus - vnitřní.
 • Superficialis - povrchový.
 • Profundus - hluboký.
 • Dexter (zkratka dx) - pravý.
 • Sinister (zkratka sin) - levý.
 • Rectus - přímý.
 • Transversus / transversalis - příčný.
 • Obliquus - šikmý.

Končetiny

 • Proximalis - blíže k trupu, k napojení končetiny na trup. Příklad použití: Koleno se nachází proximálněji než kotník.
 • Distalis - dále od trupu, od napojení končetiny na trup. Příklad použití: Prsty jsou nejdistálnější částí horní končetiny.
 • Superior - nahoru.
 • Inferior - dolů.
 • Medialis - k mediální rovině, ke středu.
 • Lateralis - od mediální roviny, ke stranám.
 • Anterior - přední.
 • Posterior - zadní.

Horní končetina (zkratka HK)

 • Ulnaris - k ulně, k malíkové straně HK. Splývá s medialis, protože v základním anatomickém postavení směřuje malíková strana k mediální rovině.
 • Radialis - k radiu, k palcové straně HK. Splývá s lateralis, protože v základním anatomickém postavení směřuje palcová strana od mediální roviny.
 • Palmaris - k dlani. Příklad použití: Na plamární části ruky mám mozoly od cvičení s činkami.
 • Dorsalis - k hřbetu ruky. Příklad použití: Nehty se nacházejí na dorzální části ruky.

Dolní končetina (zkratka DK)

 • Tibialis - k tibii, k palcové straně DK. Splývá s medialis, protože v základním anatomickém postavení směřuje palcová strana k mediální rovině.
 • Fibularis - k fibule, k malíkové straně DK. Splývá s lateralis, protože v základním anatomickém postavení směřuje malíková strana od mediální roviny.
 • Plantaris - k plosce nohy. Příklad použití: Pata se nachází na plantární části chodidla.
 • Dorsalis - k hřbetu nohy. Příklad použití: Nárt se nachází na dorzální části chodidla.

Anatomie

Systema skeletale [soustava kosterní]

Detailně rozepisuji v článku Systema skeletale [soustava kosterní]

Musculorum systema [svalová soustava]

Detailně rozepisuji v článku Systema musculorum [soustava svalová]

Pohyby

 • Flexe - ohnutí. Příklad použití: Když dochází k flexi v koleni, tak se pata přibližuje hýždím.
 • Hyperflexe - ohnutí za běžně užívanou klidovou rovinu či polohu kloubu.
 • Extense - natažení. Příklad použití: Když se člověk z předklonu narovnává, dochází k extenzi v páteři.
 • Hyperextense - natažení za běžně užívanou klidovou rovinu či polohu kloubu.
 • Abdukce - odtažení. Příklad použití: Pokud člověk pohybuje horní končetinou do boku, dochází k abdukci v ramenním kloubu.
 • Addukce - přitažení. Příklad použití: Pokud člověk přitlačí loket k trupu, dochází k addukci v ramenním kloubu.
 • Elevace - zdvižení. Příklad použití: K elevaci lopatek dochází, když jimi člověk pohybuje směrem k uším.
 • Deprese - pokles. Příklad použití: Když se zdvižené lopatky pohybují směrem dolů, dochází k jejich depresi.
 • Pronace - otáčivý pohyb v předloktí palcem směrem k tělu, vnitřní rotace. Příklad použití: Když člověk cvičí kliky, má u toho ruce v pronaci. Stejně tak, jako když se chytá kliky.
 • Supinace - otáčivý pohyb v předloktí malíkem směrem k tělu, vnější rotace. Příklad použití: Číšník, který nese tác, má dlaň v supinaci.
 • Everse - pohyb nohy chodidlem vně. Příklad použití: Člověk, který chodí po palcových hranách má chodidla v everzi.
 • Inverse - pohyb nohy chodidlem dovnitř. Příklad použití: Člověk, který chodí po malíkových hranách má chodidla v inverzi.
 • Rotace - otáčení.
 • Oposice - pohyb palce proti dlani.
Přejít nahoru